Verzorgende ouder

DE VERZORGENDE OUDER VAN EEN NEDERLANDS KIND

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de onrechtmatig verblijvende ouder van een Nederlands kind: Chavez Vilchez.

In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind (onder voorwaarden) recht heeft op verblijf in Nederland.

Er moet worden aangetoond dat behalve de zorgtaken ook sprake is van een afhankelijkheidsrelatie: Als de verzorgende ouder geen verblijfsvergunning zou krijgen zou dat betekenen dat het kind genoodzaakt is de Europese Unie te verlaten.

De IND moet beoordelen worden welke ouder daadwerkelijk zorgt voor het Nederlandse kind. Er moet rekening gehouden worden met de belangen van het kind en in het bijzonder met: de leeftijd van het kind, de lichamelijke/emotionele ontwikkeling van het kind, de relatie die het kind met beide ouders heeft en de gevolgen voor het kind van een scheiding van zijn verzorgende ouder.

De beleidsregels van de IND:

Verblijf van verzorgende ouder bij Nederlands minderjarig kind

  • a. de vreemdeling moet zijn identiteit en nationaliteit aannemelijk maken door het overleggen van een geldig document voor grensoverschrijding of een geldige identiteitskaart. Als de vreemdeling hieraan niet kan voldoen, moet hij zijn identiteit en nationaliteit ondubbelzinnig aantonen met andere middelen;
  • b. de vreemdeling heeft een minderjarig kind (dat wil zeggen: beneden de achttien jaar) dat in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit;
  • c. de vreemdeling verricht al dan niet gezamenlijk met de andere ouder daadwerkelijke zorgtaken ten behoeve van het minderjarige kind; en
  • d. tussen de vreemdeling en het kind bestaat een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat het kind gedwongen zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan de vreemdeling een verblijfsrecht wordt geweigerd.

De zorgtaken moeten worden aangetoond met bewijsstukken van bijvoorbeeld de huisarts, de school, het consultatiebureau e.d. en eventueel een verklaring van de andere ouder.

Als de ouder een verblijfsvergunning voor een andere Europees land heeft kan in principe geen beroep op deze regels worden gedaan.

Voor nadere informatie of hulp bij het indienen van de aanvraag kunt u contact opnemen met mr.M.Berg

0